Osiem pracowni posiada nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne

W ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w 2 placówkach Powiatu Lubańskiego” Powiat Lubański pozyskał na doposażenie 12 pracowni środki w wysokości 342.367,35 zł, w tym 51.355,10 zł zapewnił wkład własny. Projekt realizuje Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu na rzecz Specjalnego Środka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu oraz Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku.

Do 30 czerwca 2018 r. przeprowadziliśmy pięć przetargów na zakup i dostawę sprzętu. Doposażyliśmy w ramach projektu 8 pracowni dydaktycznych. Są to: siedem pracowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubaniu (pracowania przyrodnicza, pracowania-sala doświadczania świata, pracownia cyfrowa, pracowania cztery pory roku, terapii integracji sensorycznej, rekreacyjno-rehabilitacyjna i pracownia arteterapii) oraz jedna w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku (pracowania wsparcia psychologicznego – sala doświadczeń z możliwością diagnozy wychowanków).

Pozostało nam jeszcze do zakupu doposażenie trzech pracowni: dla SOSW – pracownia sensoryczna oraz dla ZPR – pracownia chemiczna i geograficzna.

ZPR- Pracownia wsparcia psychologicznego – sala doświadczania świata z możliwością diagnozy wychowanków.

 

 

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————-

Informacje o projekcie:

Projekt pn. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w 2 placówkach Powiatu Lubańskiego jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna
Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną
Infrastruktura szkół podstawowych i gimnazjalnych
Poddziałanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne – OSI

Cele projektu

CEL GŁÓWNY: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych oraz pracowni specjalistycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 2 placówkach Powiatu Lubańskiego tj. Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubaniu.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wdrożenie nowoczesnych metod dydaktycznych, technologii cyfrowych do zajęć dydaktycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubaniu.
  2. Integracja społeczna wychowanków placówek edukacyjnych ze społecznością lokalną poprzez organizację konkursów, form prezentacji umiejętności, uzdolnień i osiągnięć uczniów z Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Lubaniu.

Wnioskodawca: Powiat Lubański

Realizator: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu

Planowany termin realizacji:  – 01 XI 2016 – 30 IX 2018

Budżet projektu: 342 367,35 zł,
w tym: środki wspólnotowe: 291 012,25 zł,
wkład własny Powiatu Lubańskiego: 51 355,10 zł.

Grupa docelowa:

  1. Uczniowie i nauczyciele szkoły podstawowej i gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubaniu
  2. Uczniowie i nauczyciele gimnazjum specjalnego w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku

Podstawa działania:

Przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych.

Przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. uczniów niepełnosprawnych, uczniów szczególnie uzdolnionych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

Krótki opis projektu:

Projekt pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w 2 placówkach Powiatu Lubańskiego” będzie realizowany przez Powiat Lubański. Operatorem projektu będzie Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu.

Projekt dotyczy poprawy nauczania w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku (ZPR) oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubaniu (SOSW) poprzez zakup wyposażenia oraz sprzętu do 12 pracowni dydaktycznych:

– w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku będą to:

a) sala doświadczeń do diagnozy uczniów i relaksacji,
b) pracownia geograficzna,
c) pracownia chemiczna;

– w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym będą to:

a) pracownia Cztery pory roku,
b) pracowania dla dzieci autystycznych,
c) pracownia przyrodnicza,
d) sala doświadczania świata,
e) pracowania cyfrowa,
f) pracowania logopedyczna,
g) pracowania terapii integracji sensorycznej,
h) pracowania rekreacyjno-rehabilitacyjna,
i) pracowania arteterapii.

Projekt jest przeznaczony szacunkowo dla 105 uczniów – zarówno z ZPR w Smolniku, jak i SOSW w Lubaniu oraz kolejnych roczników, które będą w następnych latach korzystały z zakupionej infrastruktury. Projekt jest skierowany także do nauczycieli zatrudnionych w wymienionych wyżej placówkach edukacyjnych, którzy będą planowali wykorzystanie infrastruktury w codziennych zajęciach dydaktycznych i terapeutycznych.

Projekt powstał w oparciu o przeprowadzoną analizę potrzeb edukacyjnych placówek, której wyniki opracowano w formie Powiatowej diagnozy potrzeb edukacyjnych kształcenia specjalnego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Lubańskim – zatwierdzoną uchwałą Zarządu Powiatu Lubańskiego nr 235/2016 z dn. 28.04.2016 r.

Korzyści z realizacji projektu:

Przedsięwzięcie dotyczące wyposażenia szkół zostało zaplanowane z myślą o wszystkich jego użytkownikach, w tym o dzieciach i młodzieży z różnymi formami niepełnosprawności (ruchowej, umysłowej i innej).

Program nauczania jak i sposób wykorzystania sprzętu i wyposażenia jest w pełni dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów placówki, a doposażenie wpływa na podniesienie jakości pracy dydaktyczno-rehabilitacyjnej wychowanków.

Dla każdej z placówek dodatkowy sprzęt i wyposażenie to ogromne wsparcie w rozwój bazy dydaktyczno-wychowawczej.

Nauczyciele zyskali możliwość pracy w profesjonalnie wyposażonych pracowniach.

Dodatkową korzyścią dzięki doposażeniu szkół w sprzęt współfinansowany ze środków unijnych jest promocja obydwu placówek w środowisku, regionie i kraju.