Nowe pracownie w SOSW i ZPR

Zakończyliśmy realizację projektu  pt. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w 2 placówkach Powiatu Lubańskiego w ramach RPO WD 2014-2020, ze środków EFRR, którego celem było wyposażenie 12 pracowni dydaktycznych: 9 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubaniu oraz 3 w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku – podsumowuje Walery Czarnecki Starosta Lubański. – To niełatwe zadanie Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu realizowało ponad 2 lata wspólnie z dyrektorami i nauczycielami obu ośrodków. Kwota, jaką wydatkowaliśmy na całe przedsięwzięcie, to 330.400,04 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych: 279.065,71, a wkład własny Powiatu Lubańskiego: tym 51.334,33 zł.

Dla uczniów z Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku zakupiliśmy sprzęt i wyposażenie do 3 pracowni: pracowni wsparcia psychologicznego, geograficznej i chemicznej.

Zgodnie z potrzebami SOSW zakupiliśmy sprzęt i wyposażenie do 9 pracowni dydaktycznych. Nowego wyglądu nabrały: pracownia „cztery pory roku”, pracownia dla dzieci autystycznych, pracownia przyrodnicza, pracownia cyfrowa, pracownia logopedyczna; pracownia terapii integracji sensorycznej; pracownia rekreacyjno- rehabilitacyjna; pracownia arteterapii oraz pracownia „sala doświadczania świata”.

 

 

 

 

 

 

Nowy sprzęt, tablice interaktywne, pomoce dydaktyczne, o których nauczyciele mogli jedynie pomarzyć, są już wykorzystywane do wielu różnych zajęć. Zachwyceni są też uczniowie obu placówek. Wychowankowie ZPR w Smolniku nie kryli zachwytu nad możliwościami tablicy multimedialnej podczas lekcji geografii, kiedy ich odwiedziliśmy – mówi Anna Adamska dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu – realizator projektu. Zadowoleni są także rodzice, którzy przy każdej okazji z zainteresowaniem przyglądają się nowym sprzętom. Pedagodzy nie wyobrażają sobie dziś zajęć bez nowego sprzętu, do którego szybko się przyzwyczaili. Jednak chyba najbardziej dumni są dyrektorzy obu placówek. Mają pracownie wyposażone najlepiej w regionie.

Nowy sprzęt i wyposażenie do pracowni dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych to sukces władz Powiatu Lubańskiego, pracowników Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu oraz Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku – podkreśla Starosta Lubański. – I choć procedury obowiązujące przy realizacji projektów unijnych, szczególnie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nie są proste, wspólnie daliśmy radę. Właśnie kończymy etap rozliczeń. To było jedno z trudniejszych przedsięwzięć unijnych z niemal trzydziestu, które dotychczas zrealizowało PCE, ale efekt daje ogromną satysfakcję.


Osiem pracowni posiada nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne

W ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w 2 placówkach Powiatu Lubańskiego” Powiat Lubański pozyskał na doposażenie 12 pracowni środki w wysokości 342.367,35 zł, w tym 51.355,10 zł zapewnił wkład własny. Projekt realizuje Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu na rzecz Specjalnego Środka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu oraz Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku.

Do 30 czerwca 2018 r. przeprowadziliśmy pięć przetargów na zakup i dostawę sprzętu. Doposażyliśmy w ramach projektu 8 pracowni dydaktycznych. Są to: siedem pracowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubaniu (pracowania przyrodnicza, pracowania-sala doświadczania świata, pracownia cyfrowa, pracowania cztery pory roku, terapii integracji sensorycznej, rekreacyjno-rehabilitacyjna i pracownia arteterapii) oraz jedna w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku (pracowania wsparcia psychologicznego – sala doświadczeń z możliwością diagnozy wychowanków).

Pozostało nam jeszcze do zakupu doposażenie trzech pracowni: dla SOSW – pracownia sensoryczna oraz dla ZPR – pracownia chemiczna i geograficzna.

ZPR- Pracownia wsparcia psychologicznego – sala doświadczania świata z możliwością diagnozy wychowanków.

 

 

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————-

Informacje o projekcie:

Projekt pn. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w 2 placówkach Powiatu Lubańskiego jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna
Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną
Infrastruktura szkół podstawowych i gimnazjalnych
Poddziałanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne – OSI

Cele projektu

CEL GŁÓWNY: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych oraz pracowni specjalistycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 2 placówkach Powiatu Lubańskiego tj. Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubaniu.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wdrożenie nowoczesnych metod dydaktycznych, technologii cyfrowych do zajęć dydaktycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubaniu.
  2. Integracja społeczna wychowanków placówek edukacyjnych ze społecznością lokalną poprzez organizację konkursów, form prezentacji umiejętności, uzdolnień i osiągnięć uczniów z Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Lubaniu.

Wnioskodawca: Powiat Lubański

Realizator: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu

Planowany termin realizacji:  – 01 XI 2016 – 30 IX 2018

Budżet projektu: 342 367,35 zł,
w tym: środki wspólnotowe: 291 012,25 zł,
wkład własny Powiatu Lubańskiego: 51 355,10 zł.

Grupa docelowa:

  1. Uczniowie i nauczyciele szkoły podstawowej i gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubaniu
  2. Uczniowie i nauczyciele gimnazjum specjalnego w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku

Podstawa działania:

Przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych.

Przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. uczniów niepełnosprawnych, uczniów szczególnie uzdolnionych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

Krótki opis projektu:

Projekt pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w 2 placówkach Powiatu Lubańskiego” będzie realizowany przez Powiat Lubański. Operatorem projektu będzie Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu.

Projekt dotyczy poprawy nauczania w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku (ZPR) oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubaniu (SOSW) poprzez zakup wyposażenia oraz sprzętu do 12 pracowni dydaktycznych:

– w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku będą to:

a) sala doświadczeń do diagnozy uczniów i relaksacji,
b) pracownia geograficzna,
c) pracownia chemiczna;

– w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym będą to:

a) pracownia Cztery pory roku,
b) pracowania dla dzieci autystycznych,
c) pracownia przyrodnicza,
d) sala doświadczania świata,
e) pracowania cyfrowa,
f) pracowania logopedyczna,
g) pracowania terapii integracji sensorycznej,
h) pracowania rekreacyjno-rehabilitacyjna,
i) pracowania arteterapii.

Projekt jest przeznaczony szacunkowo dla 105 uczniów – zarówno z ZPR w Smolniku, jak i SOSW w Lubaniu oraz kolejnych roczników, które będą w następnych latach korzystały z zakupionej infrastruktury. Projekt jest skierowany także do nauczycieli zatrudnionych w wymienionych wyżej placówkach edukacyjnych, którzy będą planowali wykorzystanie infrastruktury w codziennych zajęciach dydaktycznych i terapeutycznych.

Projekt powstał w oparciu o przeprowadzoną analizę potrzeb edukacyjnych placówek, której wyniki opracowano w formie Powiatowej diagnozy potrzeb edukacyjnych kształcenia specjalnego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Lubańskim – zatwierdzoną uchwałą Zarządu Powiatu Lubańskiego nr 235/2016 z dn. 28.04.2016 r.

Korzyści z realizacji projektu:

Przedsięwzięcie dotyczące wyposażenia szkół zostało zaplanowane z myślą o wszystkich jego użytkownikach, w tym o dzieciach i młodzieży z różnymi formami niepełnosprawności (ruchowej, umysłowej i innej).

Program nauczania jak i sposób wykorzystania sprzętu i wyposażenia jest w pełni dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów placówki, a doposażenie wpływa na podniesienie jakości pracy dydaktyczno-rehabilitacyjnej wychowanków.

Dla każdej z placówek dodatkowy sprzęt i wyposażenie to ogromne wsparcie w rozwój bazy dydaktyczno-wychowawczej.

Nauczyciele zyskali możliwość pracy w profesjonalnie wyposażonych pracowniach.

Dodatkową korzyścią dzięki doposażeniu szkół w sprzęt współfinansowany ze środków unijnych jest promocja obydwu placówek w środowisku, regionie i kraju.